Regulamin 2017

Regulamin zawodów „Akademicka Liga Mistrzów”

 1. KIEROWNICTWO I CEL.
  1.1. Organizatorem rozgrywek jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
  1.2. Celem Turnieju jest:
  1.2.1. Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży akademickiej.
  1.2.2. Przegląd pracy sportowej i organizacyjnej KU AZS UO.
  1.2.3. Wyłonienie Mistrzów Uniwersytetu Opolskiego AZS w piłce nożnej.
  1.2.4. Zorganizowanie czasu wolnego studentom UO
 2. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK
  2.1. prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych;
  2.2. opracowanie terminarza rozgrywek;
  2.3. weryfikacja wyników spotkań;
  2.4. rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły;
  2.5. zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
  3.1. Zawody odbywają się na boisku sportowym „Orlik”, przy Kampusie Uniwersytetu Opolskiego.
  3.2. Dokładny termin zawodów ustala Zarząd KU AZS UO.
  3.3. Terminarz każdego spotkania ustalają organizatorzy.
  3.4. Mecze rozgrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Istnieje możliwość rozgrywania spotkań w godzinach wieczornych. Jednak wówczas każdy zespół w takim przypadku musi zarezerwować termin boiska oraz wyszukać sędziego i delegata.
  3.5. Każdy zespół ma prawo do przełożenia spotkania w przypadku nieodpowiadającego terminu narzuconego. Aby przełożyć mecz kapitan drużyny musi poczynić następujące kroki:
  a) skontaktować się z kapitanem drużyny przeciwnej i poinformować o zaistniałej sytuacji
  b) poinformować organizatorów o nieodpowiadającym terminie nie później niż 2 dni przed spotkaniem
  c) ustalić z kapitanem drużyny przeciwnej termin dobry dla obu zespołów.
  d) poinformować organizatorów o nowym terminie.
  e) jeśli organizator jest w stanie zapewnić na ustaloną datę obsługę sędziowską termin zostaje zatwierdzony i wpisany do terminarza.
  3.6. Spotkanie przełożone musi odbyć się przed upływem 14 dni od daty ustalonej pierwotnie przez organizatorów.
  3.7. W przypadku spotkań ustalonych na ostatnie 2 tygodnie trwania fazy grupowej przełożone spotkanie musi odbyć się przed zakończeniem tej fazy.
 4. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK:
  4.1. Drużynę zgłasza się wysyłając na adres mailowy organizatorów (azs@uni.opole.pl) nazwę kierunku oraz rok, a następnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i kryterium startu oraz dostarczenie dokumentów do biura AZS UO w godzinach dyżurowania  (D.S. Mrowisko pokój nr. 27).
  a) Drużyna zgłoszona tylko drogą mailową, bez dostarczenia formularza, nie będzie wpisywana!
  b) Kapitan poprawnie zgłoszonej drużyny ma obowiązek dostarczyć na adres mailowy organizatorów (azs@uni.opole.pl) plan zajęć swojego zespołu lub terminarz zawierających dni i godziny, w których zespół może rozgrywać swoje spotkania.
  4.2. Prawo do startu w Akademickiej Lidze Mistrzów mają drużyny składające się ze studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Uniwersytetu Opolskiego posiadających ważną legitymację studencką.
  4.3. Każda drużyna jest reprezentacją jednego kierunku i jednego roku studiów Uniwersytetu Opolskiego, a jej zawodnicy są studentami tego kierunku i roku.
  4.4. Dopuszcza się, aby drużyna była reprezentacją kilku lat jednego kierunku pod warunkiem, że żaden rok tegoż kierunku nie jest w stanie wystawić reprezentacji.
  4.5. Dopuszcza się możliwość aby do składu drużyny włączyć maksymalnie dwóch zawodników z innych kierunków/lat studiów.
  4.6 Dopuszcza się możliwość utworzenia drużyny jednej narodowości z wyłączeniem reprezentacji Polski. Taka drużyna może być złożona z zawodników różnych kierunków i lat studiów.
  4.7 Dopuszcza się możliwość aby do składu drużyny włączyć maksymalnie jednego pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego lub pracownika Uniwersytetu Opolskiego..
  4.8. Limit zawodników w drużynie ograniczony jest do 12 miejsc.
  4.9. Warunkiem dopuszczenia do gry jest posiadanie przez minimum 3 członków drużyny, aktualnej legitymacji ISIC – AZS wydanej przez KU AZS Uniwersytetu Opolskiego.
  4.10. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania legitymacji studenckich na każde zawody, a podczas pierwszego meczu legitymacje zostaną sprawdzone w celu weryfikacji stanu studenta.
  4.11. Każda z drużyn ma prawo sprawdzić statusy studenta drużyny przeciwnej przed każdym spotkaniem lub po jego zakończeniu. Nie posiadanie legitymacji studenckiej przed zawodami skutkuje zakazem gry zawodnika lub zawodników w danych zawodach do momentu okazania legitymacji. Legitymacja może zostać okazana sędziemu w trakcie zawodów.
  4.12. Jeżeli po zakończonych zawodach, okaże się, że zawodnik lub zawodnicy posiadają nieważną legitymację lub jej nie posiadali podczas zawodów, a w nich wystąpili, mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla 5:0 dla drużyny przeciwnej.
  4.13. W obu powyższych przypadkach, chęć sprawdzenia drużyny przeciwnej składa kapitan do sędziego zawodów. Może to zrobić od momentu pojawienia się na obiekcie aż do zakończenia zawodów.
  4.14. Po terminie 31 marca 2017r. wszyscy zawodnicy będący studentami będą musieli ponownie okazać legitymację do sędziego zawodów ze względu na weryfikację stanu studenta. Nieważne legitymacje po upływie tego terminu będą równoznaczne z utratą statusu studenta, a co za tym idzie wykluczeniem z udziału w rozgrywkach do momentu uzyskania ważnej legitymacji.
  4.15. Przed pierwszym spotkaniem turnieju można dokonać dowolną ilość wymian zawodników w składzie za pomocą formularza.
  4.16. Podczas trwania fazy grupowej można dokonać maksymalnie dwóch wymian w składzie za pomocą formularza.
  4.17. Podczas fazy Play-off nie można dokonać żadnych wymian zawodników w składzie zespołu.
  4.18. W trakcie trwania turnieju, po jego rozpoczęciu, zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie.
 5. SYSTEM ROZGRYWEK.
  5.1. Zawody rozgrywane są w systemie mieszanym. Pierwsza faza zawodów jak i druga faza rozgrywek może być rozgrywana w grupach, natomiast kolejne części w systemie pucharowym – play off. O tym czy druga faza turnieju również będzie fazą grupową decyduje organizator turnieju na podstawie ilości zgłoszeń.
  5.2. O ilości grup jak i drużyn w każdej grupie decyduje liczba startujących zespołów. Mecze rozgrywane są w systemie „każdy z każdym” bez spotkań rewanżowych.
  5.3. Awans z fazy grupowej:
  a) O tym ile drużyn awansuje z każdej grupy decydują organizatorzy na podstawie ilości zgłoszeń.
  b) Punktacja za każdy mecz wygląda następująco: zwycięstwo – 3pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.
  c) Jeżeli po zakończeniu fazy grupowej wystąpi sytuacja, że w grupie są drużyny z identyczną ilością punktów o ich awansie zadecyduje w kolejności: wynik bezpośredniego meczu następnie bilans bramek. Jeżeli bilans będzie identyczny o awansie decyduje większa liczba strzelonych goli.
  5.4. Losowanie par meczowych w fazie play off:
  a) Drużynami rozstawionymi w losowaniu par będą drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach.
  b) Drużynami nierozstawionymi w losowaniu będą zespoły z niższych lokat, które awansowały do turnieju.
  c) Każda drużyna rozstawiona może trafić tylko i wyłącznie na drużynę nierozstawioną, z którą nie rozegrała wcześniej spotkania w fazie grupowej.
  d) Faza pucharowa ma charakter drabinki tak aby doprowadzić zwycięzców każdego pojedynku pucharowego do meczów finałowych (o pierwsze i trzecie miejsce), wyłaniających trzy najlepsze drużyny turnieju.
 6. ZASADY FINANSOWANIA.
  6.1. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator oraz prorektor Uniwersytetu Opolskiego
 7. PRZEPISY ZAWODÓW.
  7.1. Drużyna występuje w składzie: 5 zawodników w polu oraz bramkarz. Warunkiem przystąpienia zespołu do meczu jest obecność na boisku 3 graczy w polu oraz bramkarza. W zespole występować mogą wyłącznie zawodnicy umieszczeni na liście zgłoszeniowej.
  7.2. Czas trwania meczu wynosi 2×20 min. Przerwa między połowami meczu wynosi 3 min. Sędzia nie zatrzymuje czasu, ale ma prawo go doliczyć.
  7.3. Jeżeli piłka po uderzeniu zawodnika opuści obiekt, zobowiązany on jest (lub inny gracz jego drużyny) dostarczyć ją sędziemu prowadzącemu zawody.
  7.4. Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne i nie muszą być one sygnalizowane sędziemu. Gracze rezerwowi znajdują się poza boiskiem, na wysokości swojego pola karnego. Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero w tym momencie może wejść jego zmiennik. Zła zmiana będzie karana żółtą kartką oraz rzutem wolnym z miejsca wykonywania zmiany.
  7.5. Kartki, zawieszenia:
  a) Ukaranie zawodnika żółtą kartką oznacza karę dwóch minut dla tegoż zawodnika, którą odbywa on w strefie rezerwowej swojej drużyny. Jeżeli drużyna „osłabiona” straci bramkę podczas odbywania przez jej zawodnika kary, kara ta zostaje automatycznie skrócona i drużyna ta gra dalej w pełnym składzie. Po udzieleniu kary gra zostaje wznowiona na gwizdek sędziego.
  b) Ukaranie zawodnika czerwoną kartką oznacza wykluczenie tegoż zawodnika z danych zawodów, a na drużynę zostaje nałożona kara 5 minut gry bez jednego zawodnika. . Jeżeli drużyna „osłabiona” straci bramkę podczas odbywania przez odbywania kary, składu zespołu nie uzupełnia się aż do momentu zakończenia kary zespołowej. Po udzieleniu kary gra zostaje wznowiona na gwizdek sędziego.
              c) Jeśli żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę dwóch minut odbywa za niego dowolny zawodnik z pola.
  d) W turnieju nie obowiązuje zasada wprowadzona w Przepisach Gry 1 czerwca 2016 dotycząca nie karania zawodnika czerwoną kartką za przewinienie z tytułu pozbawienia 100% szansy (sytuacja sam na sam) na zdobycie bramki w polu karnym. Jeżeli zawodnik we własnym polu karnym lub poza jego obrębem popełnia przewinienie pozbawiając tym samym przeciwnika 100% szansy na zdobycie bramki zostaje wykluczony z gry (czerwona kartka) bez znaczenia w jakim miejscu to przewinienie nastąpiło. Sędzia zgodnie z zapisami Przepisów Gry w piłkę nożną przy ocenie czy zawodnik ma realną szansę na zdobycie bramki bierze pod uwagę odległość tegoż zawodnika od bramki, liczbę obrońców oraz ich usytuowanie.
  e) W I fazie zawodów (tj. grupowej) zawodnik, który otrzyma 3 żółte kartki zostanie zawieszony na jedno spotkanie. W II fazie (tj. pucharowej, play off) zawieszenie nastąpi po otrzymaniu dwóch żółtych kartek przez zawodnika.
  f) Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki od sędziego zawieszany jest na jeden lub więcej spotkań w zależności od powagi przewinienia. O długości terminu zawieszenia decyduje zarząd KU AZS UO po zapoznaniu się z relacją sędziego oraz delegata.
  g) Jeżeli zawodnik zostanie zawieszony po zakończeniu fazy grupowej, a jego drużyna awansuje do dalszej części rozgrywek zawieszenie przechodzi do fazy pucharowej.
  h) Jeżeli zawodnik w fazie grupowej otrzymał nie więcej niż dwie żółte kartki, a jego drużyna awansuje do fazy play off, liczba tych kartek zostaje wyzerowana.
  i) W meczu finałowym i o III miejsce zawieszenie za nadmiar żółtych kartek może zostać uchylone, jeżeli zawodnik w całym turnieju nie zebrał więcej niż 3 żółte kartki i żadnej czerwonej.
  j) Czerwoną kartką za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku. W takiej sytuacji boisko musi opuścić jeden z zawodników przebywających na boisku z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z nałożonej kary.
  k) W sytuacji, gdy piłka po minięciu bramkarza, zmierzając do pustej bramki, zostaje zatrzymana przed linią bramkową przez kibiców lub zawodników rezerwowych, bramka taka zostaje uznana, a zespół ukarany zostaje 5 minutową karą grania w osłabieniu 1 zawodnika.
  l) Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko kibiców) sędzia ma prawo grę wstrzymać lub jeżeli uzna to za stosowne całkowicie zakończyć zawody. Powód zakończenia przedwcześnie spotkania musi zostać wyczerpująco opisany w sprawozdaniu zawodów.
  7.6. W wyżej wymienionych rozgrywkach nie obowiązują przepisy o „spalonym” i rzucie wolnym pośrednim poza sytuacjami oznaczonymi w niniejszym regulaminie.
  7.7. Stałe fragmenty gry:
  a) Wykonywanie stałego fragmentu gry (tu: rzutu rożnego, wolnego lub rzutu z autu) nie może odbywać się dłużej niż 7 sekund. Po przekroczeniu limitu czasowego przez drużynę piłka przyznawana będzie przeciwnikowi, a zawodnik opóźniający stały fragment gry zostanie ukarany żółtą kartką.
  b) Bramkarz wznawiając grę gdy piłka opuściła boisko nie może przetrzymywać piłki dłużej niż 6 sekund. Po przekroczeniu tego czasu drużyna zostaje ukarana i podyktowany zostaje rzut wolny pośredni.
  c) Bramkarz po chwycie piłki nie może przetrzymywać jej dłużej niż 9 sekund. Po przekroczeniu tego czasu drużyna zostaje ukarana rzutem wolnym pośrednim z miejsca popełnienia przewinienia.
  d) Bramkarz po chwycie piłki z gry ma ją pod kontrolą gdy trzyma ją w rękach, jedną ręką, przy ciele lub też gdy dotyka jej ręką gdy leży na ziemi. Jednak jeżeli bramkarz upuści piłkę na ziemię po czym dotknie ją ponownie, ale nie nogą, wówczas zostanie przyznany rzut wolny dla drużyny przeciwnej z miejsca popełnienia przewinienia.
  e) Wrzut z autu należy rozumieć poprzez wprowadzanie do gry piłki stojącej na linii bocznej lub poza linią boczną zagraniem nogą. Piłka jest w grze gdy została kopnięta, poruszyła się i znalazła się w obrębie boiska. Jeżeli wykonawca wrzutu z autu dotknie piłki po raz drugi, wówczas zostanie przyznany rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
  f) Bramka zdobyta bezpośrednio z wrzutu z autu nie może być uznana. W takiej sytuacji zarządza się rzut od bramki dla drużyny przeciwnej
  g) Rzut od bramki wykonywany jest tylko i wyłącznie ręką. Piłka jest w grze kiedy opuszczona dotknie podłoża, nawet we własnym polu karnym wykluczając moment, kiedy bramkarz ma piłkę pod kontrolą tzn.: trzyma ją w rękach, przy ciele lub też kiedy dotyka stojącą na ziemi piłkę ręką.
  Jednak jeżeli bramkarz upuści piłkę na ziemię po czym dotknie ją ponownie, ale nie nogą, wówczas zostanie przyznany rzut wolny dla drużyny przeciwnej z miejsca popełnienia przewinienia.
  h) Przy rzutach wolnych sędzia ma prawo sam zadecydować o tym czy rzut wolny wykonywany będzie na gwizdek lub też nie. Szczególne znaczenie ma to w sytuacjach, kiedy rzut wolny wykonywany jest  miejsca tzw. „skutecznego strzału”. Również sędzia może zadecydować, że rzut wolny zostanie wykonany na gwizdek po wcześniejszej prośbie zawodnika. Zgodnie z procedurą sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość wszystkich rzutów wolnych jakim jest 5 metrów.
  i) Podczas wykonywania wrzutu z autu zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 5 metrów miejsca wznowienia gry. Zawodnik celowo przeszkadzający w wykonaniu wrzutu z autu ukarany zostanie żółtą kartką, a drużyna przeciwna otrzymuje rzut wolny pośredni z linii bocznej pola gry, najbliższemu miejsca przewinienia.
  j) Jeżeli sędzia podyktował stały fragment gry, ale nie ukarał żadnego zawodnika kartką bądź zawodnik wykonujący nie poprosił o „stały fragment na gwizdek”, może on wznowić grę bez sygnału sędziego.
  k) Wszystkie pozostałe rozstrzygnięcia nieuwzględnione w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną 2016/2017.
  7.8. Rozstrzygnięcie spotkania w przypadku wyników remisowych:
  a) W fazie grupowej dopuszcza się wyniki remisowe.
  b) W fazie pucharowej mecz, w którym po regulaminowym czasie gry wynik będzie remisowy, rozstrzygnięty zostanie serią 3 rzutów karnych dla każdej z drużyn. Drużyna, która zdobędzie więcej bramek w rzutach karnych wygrywa.
  c) Jeżeli po serii 3 rzutów karnych nadal będzie wynik remisowy, wykonuje się po każdej kolejnej serii rzutów karnych aż do popełnienia błędu przez jedną z drużyn.
  7.9. W przypadku nie stawienia się drużyny lub braku wymaganej ilości zawodników zespół przeciwny wygrywa spotkanie walkowerem stosunkiem bramek 5:0.
  7.10. Dozwolona jest gra wślizgiem w każdym przypadku. Jeżeli jednak sędzia uzna, że wślizg wykracza poza granice gry dozwolonej, sędzia może przerwać grę i ukarać zawodnika stosownie do przewinienia.
  a) Wślizg bezkontaktowy rozumie się wślizg na piłkę bez kontaktu z przeciwnikiem. Jeżeli podczas wślizgu, dojdzie do kontaktu, sędzia ocenia czy atak był nieostrożny, nierozważny (żółta kartka) lub z użyciem nieproporcjonalnej siły (czerwona kartka) i ma prawo ukarać zawodnika stosownie do przewinienia.
  7.11. Każdy mecz zawodów powinien odbyć się w towarzystwie przynajmniej jednego z członków  KU AZS UO, wyznaczonego przez zarząd – tzw. delegat.
  7.12. Zawody prowadzi sędzia, a dodatkowo obecny na spotkaniu powinien być delegat, wyznaczeni przez organizatora. Delegatem również może być sędzia i w szczególnych przypadkach może łączyć te funkcje.
  7.13. Półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał sędziuje osoba posiadająca ważne uprawnienia do prowadzenia zawodów piłki nożnej lub futsalu.
  7.14. Pozostałe spotkania turnieju może sędziować osoba nie posiadająca uprawnień do prowadzenia zawodów piłki nożnej lub futsalu.
 8. UBIÓR ZAWODNIKÓW.
  8.1. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach przy czym bramkarz musi odróżniać się od pozostałych graczy.
  8.2. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach, sędzia ma prawo do nakazania założenia oznaczników przez zespół, który w terminarzu rozgrywek pełni rolę gości.
  8.3. Dopuszczalnym obuwiem są buty halowe oraz „żwirówki”. Obowiązuje całkowity zakaz grania w korkach.
 9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
  9.1. Nagrody otrzymują 3 najlepsze drużyny turnieju
  9.2. Nagrodę otrzymują także: najlepszy zawodnik turnieju, najlepszy bramkarz turnieju oraz najlepszy strzelec turnieju.
  9.3. O rodzaju i wartości nagród decydują organizatorzy.
 10. OPRAWA MEDIALNA
  10.1. Informacje o rozgrywkach, statystyki, terminarz oraz aktualności zamieszczane będą na oficjalnej stronie KU AZS Uniwersytet  Opolski www.azs.uni.opole.pl, oraz na specjalnie utworzonej grupie na Facebooku jak i FanPage „Akademicka Liga Mistrzów” również na Facebooku.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły i zawodników nie zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.
  11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania turnieju.

Zarząd Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Opolskiego