Regulamin głosowania

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Uniwersytetu Opolskiego jest Kombinat Technik Multimedialnych Leszek Bil z siedzibą ul. Grunwaldzka 31, AIP UO 45-054 Opole NIP 576 154 13 67, zwany dalej Organizatorem.
 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W plebiscycie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 1. Kontrola poprawności prowadzenia plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze plebiscytu.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania plebiscyt wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie http://www.azs.uni.opole.pl/index.php/regulamin-glosowania/
 1. Informacje o plebiscycie będą dostępne na stronie Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Opolskiego oraz na oficjalnym profilu klubu AZS UO na portalu Facebook.

I. ZASADY Plebiscytu

 

 1. Konkurs trwa od 7.12. do 15.12.2016r. do godziny 15.00
 2. Udział w plebiscycie polega na: wysłaniu sms-a o treści AZSNR oraz numeru kandydata (np. AZSNR1), pod nr 71200 Koszt sms-a to 1 zł netto (1,23 zł z VAT)

 

II. NAGRODY

 

 1. Podczas edycji plebiscytu do wygrania będą statuetki dla 3 najpopularniejszych sportowców Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 

 1. SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Tytuł najpopularniejszego sportowca Uniwersytetu Opolskiego przysługuje osobie która uzyska największą ilość głosów oddanych za pomocą wysłania wiadomości sms do dnia 15.12.2016r do godziny 15.00.
 2. Organizator przyzna również statuetki za 2 i 3 miejsce w plebiscycie.

 

III.WYDANIE NAGRODY

 

 1. Zwycięzcy plebiscytu zostaną powiadomieni bezpośrednio na Gali Sportu Akademickiego w dniu 15.12.2016r.
 2. Imię, nazwisko Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora
 1. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora.
 2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika plebiscytu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby nieuprawnione.

 

 1. LAUREACI I DANE OSOBOWE

 

 1. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne
 2. Uczestnicy plebiscytu którzy biorą w nim udział akceptują postanowienie niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

 

IV. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu plebiscytu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania plebiscytu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia plebiscytu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie,jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 1. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z plebiscytem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania plebiscytu w terminie i w czasie określonym w pkt. 1 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku plebiscyt zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na stronie www.azs.uni.opole.pl